Hoje tem palhaçada, tem sim senhor...

Hoje tem palhaçada, tem sim senhor...
Imagens de Dia do Palhaço